Opleidingen

Module Assertiviteit en omgaan met agressie (OK Bouw)

Deze module Assertiviteit en omgaan met agressie (OK Bouw) is onderdeel van de opleiding OK Bouw maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In het vakgebied van toezichthouder, handhaver, vergunningverlener en casemanager krijgen medewerkers te maken met verschillende belangen, meningen en persoonlijkheden. De wettelijke kaders, bestuurlijke belangen en wensen van derden zijn regelmatig in conflict. De medewerker is vaak het aanspreekpunt en gezicht van de ambtelijke organisatie. Het is dan ook zijn/haar taak de conflicterende onderdelen zo goed mogelijk te beheersen. Dit vergt een assertieve manier van werken. De medewerker moet een standpunt kunnen uitdragen bij niet ontvankelijke partijen. In gevallen dat het bij een van de partijen ontbreekt aan begrip kan het gebeuren dat het conflict escaleert. De medewerker moet in dat geval weten hoe om te gaan met ongewenst gedrag en hoe hij/zij de situatie kan de-escaleren.

Module:

Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Daarbij gaan we in op escalatie van conflict en hoe hiermee om te gaan. Op basis van voorbeelden (casussen) worden deze met je geoefend. Daarbij worden de verschillende belangen besproken en hoe je hier mee om moeten gaan.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig:

  • Assertief het standpunt uit te dragen;
  • Escalatie van conflicten/ agressie te herkennen;
  • Te handelen in verschillende (escalatie) stadia van agressie
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 400,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Assertiviteit/ omgaan met agressie” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens