Opleidingen

Module Besluit emissiearme huisvesting (Beh)

De module besluit emissiearme huisvesting is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) geeft maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof. Het geldt sinds 1 augustus 2015 en bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. De maximale emissiewaarden (ammoniak/fijnstof) gelden voor melkvee, vleeskalveren, varkens, kippen, vleeskalkoenen en vleeseenden.

Module:

Deze module gaat in op het besluit emissiearme huisvesting, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Systematiek besluit emissiearme huisvesting
  • Intern salderen
  • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Weet je bij welke bedrijven je te maken hebt met het Beh;
  • Weet je wat het besluit emissiearme huisvesting inhoudt en ben je op de hoogte van de systematiek van het besluit;
  • Weet je wat de term intern salderen inhoudt en betekent voor de huisvesting van landbouwdieren.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 300,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch milieutoezicht en/of vergunningverleners agrarisch. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van het besluit emissiearme huisvesting in het kader van het huisvesten van landbouwdieren.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Besluit emissiearme huisvesting” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens