Klantportaal  |  Leerplatform

Besluit emmisiearme huisvesting (Beh)

Milieu en natuur
Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu
€300

Deze module is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) geeft maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof. Het geldt sinds 1 augustus 2015 en bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. De maximale emissiewaarden (ammoniak/fijnstof) gelden voor melkvee, vleeskalveren, varkens, kippen, vleeskalkoenen en vlees eenden.

Module:
Deze module gaat in op het besluit emissiearme huisvesting, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Systematiek besluit emissiearme huisvesting
  • Intern salderen
  • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module:

  1. Weet je bij welke bedrijven je te maken hebt met het Beh;
  2. Weet je wat het besluit emissiearme huisvesting inhoudt en ben je op de hoogte van de systematiek van het besluit;
  3. Weet je wat de term intern salderen inhoudt en betekent voor de huisvesting van landbouwdieren.

Kosten:
De kosten voor deze module bedragen € 300,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.


Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch toezicht op milieu en/of vergunningverleners agrarisch. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van het besluit emissiearme huisvesting in het kader van het huisvesten van landbouwdieren.

Instroomeisen:
Deelnemers hebben minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat deelnemers al actief zijn in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training toegepast wordt door de deelnemer. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat deelnemers de lesstof eenvoudiger tot zich nemen.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Diploma:
De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Besluit emissiearme huisvesting” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:            24 januari 2022
Tijd:                  14.00 – 17.00 uur
Locatie:           Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven.
Deze module kan ook online worden gevolgd.

Interesse in deze module?
Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Voorwaarden

Persoonlijke gegevens