Opleidingen

Module Bestemmingsplan

De module bestemmingsplan is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In een bestemmingsplan worden gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd. Iedere gemeente is verplicht om bestemmingsplannen vast te stellen en te actualiseren. Het controleren van initiatieven (vergunning), realisatie en gebruik (toezicht en handhaving) is essentieel voor de handhaving van dat beleid.

Module:

Een van de toetsingscriteria bij een vergunning om te bouwen, toezicht op bouwwerkzaamheden en de handhaving op gebruik en bouwwerken is het bestemmingsplan. Tijdens de module wordt de totstandkoming van een bestemmingsplan doorgenomen. Daarnaast wordt besproken bij welke wetgeving bestemmingsplannen verplicht zijn. Hoe worden bestemmingsplannen opgesteld en vastgesteld? Hoe toets je een bouwwerk en het gebruik daarvan aan een bestemmingsplan en welke coderingen worden toegepast? Wat is een beheer verordening, wat zijn exploitatie plannen en hoe werken voorbereidingsbesluiten?

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  1. Uitleg te geven over het tot stand komen van een bestemmingsplan;
  2. Bestemmingsplannen te lezen;
  3. (Bouw)plannen te toetsen aan het bestemmingsplan;
  4. De verschillende IMRO-coderingen binnen bestemmingsplannen te herkennen;
  5. Uitleg te geven over de mogelijkheden tot afwijking van het bestemmingsplan;
  6. De verschillende verordeningen, bestemmingsplannen en beleidsstukken die onderdeel uitmaken van het ruimtelijk beleid uit te zoeken en toe te passen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 400,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Bestemmingsplan” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens