Klantportaal  |  Leerplatform

Luchtkwaliteit agrarisch (ISL3a)

Milieu en natuur
Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu
€150

Deze module is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste is de Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen.

De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving. In de veehouderij wordt getoetst op de waarde PM10 en PM2,5.

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit. Een veelgebruikte toepassing is het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen).

Module:
Deze module gaat in op agrarische luchtkwaliteit en de wetgeving die daarbij komt kijken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basis wet- en regelgeving m.b.t. luchtkwaliteit door agrarische inrichtingen
  • ISL3a als rekenmodule voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen (stallen)
  • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module:

  1. Ken je de wet- en regelgeving m.b.t. de luchtwaliteit door agrarische inrichtingen;
  2. Ben je op de hoogte van de ISL3a als rekenmodule voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen;

Kosten:
De kosten voor deze module bedragen € 150,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch toezicht op milieu en/of vergunningverleners agrarisch. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de regelgeving m.b.t. veehouderij.

Instroomeisen:
Deelnemers hebben minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat deelnemers al actief zijn in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training toegepast wordt door de deelnemer. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat deelnemers de lesstof eenvoudiger tot zich nemen.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Diploma:
De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Luchtkwaliteit agrarisch” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:            24 januari 2022
Tijd:                  14.00 – 17.00 uur
Locatie:           Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven.
Deze module kan ook online worden gevolgd.

Interesse in deze module?
Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Voorwaarden

Persoonlijke gegevens