Klantportaal  |  Leerplatform

Wet Ammoniak en Veehouderij / Wet Geurhinder en Veehouderij

Milieu en natuur
Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu
€150

Deze module is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden.

De wet Ammoniak en Veehouderij (Wav) geeft regels om bepaalde zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakuitstoot uit dierverblijven. Deze regels moeten worden toegepast bij de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. Ze gelden voor veehouderijen die liggen in zo’n zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daaromheen.

Daarnaast bestaat de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), die onder de Wav hangt. In de regeling worden ammoniak emissiefactoren van alle toegestane stalsystemen en luchtwassers genoemd. Een veehouderij moet voldoen aan regels voor de uitstoot van geur (geuremissie). In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan regels voor de beoordeling van geur van dierenverblijven. De Wgv geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben, zijn de (grotendeels zelfde) eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast staan in het Activiteitenbesluit eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

Daarnaast bestaat de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), die gebaseerd is op de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). In de Rgv zijn geuremissiefactoren opgenomen.

Module:
Deze module gaat in op de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij, waarbij voor beide wetten de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Basis wet- en regelgeving en systematiek van de wet
  • Type inrichting
  • Rekenmodules voor ammoniak en geuremissies
  • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module:

  1. Weet je wat de Wav en de Wgv inhouden en ben je op de hoogte van de systematiek van de wetten;
  2. Weet je welke regels voor welke type inrichtingen gelden m.b.t. ammoniak en geur;
  3. Ben je op de hoogte van de eventuele uitzonderingen op deze regels;
  4. Weet je welke rekenmodules gebruikt worden en hoe je de uitkomsten moet interpreteren.

Kosten:
De kosten voor deze module bedragen € 150,– (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch toezicht op milieu en/of vergunningverleners agrarisch. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de regelgeving m.b.t. veehouderij.

Instroomeisen:
Deelnemers hebben minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat deelnemers al actief zijn in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training toegepast wordt door de deelnemer. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat deelnemers de lesstof eenvoudiger tot zich nemen.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Diploma:
De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Wav en Wgv” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:            24 januari 2022
Tijd:                  17.30 tot 19.00 uur
Locatie:           Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven.
Deze module kan ook online worden gevolgd.

Interesse in deze module?
Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Voorwaarden

Persoonlijke gegevens