Opleidingen

Module Wetgeving algemeen (OK Bouw)

De module Wetgeving algemeen is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Toezichthouders, vergunningverleners en casemanagers op het gebied van Bouw hebben tijdens hun werkzaamheden veel te maken met het publieksrecht in de vorm van verschillende wetgeving, lokaal beleid en de onderlinge relaties tussen verschillende wetten en regelgeving.

Module:

De volgende centrale thema’s komen tijdens deze module aan bod:

  • De basis van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving, verordeningen, vergunningen, meldingen, richtlijnen.
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Omgevingsrecht
  • Hoe verhouden deze zich tot elkaar en welke zijn van toepassing?

Tijdens de lesdagen van deze module wordt een algemeen beeld gegeven van het omgevingsrecht en van het relevante bestuursrecht, zodat je basiskennis opdoet over wat er komt kijken bij het behandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Er wordt hierbij ingegaan op de verschillende wetgevingen (zowel algemeen als bijzonder bestuursrecht) die van toepassing zijn bij het behandelen van een aanvraag om omgevingsvergunning en het toezicht en handhaving daarop. (Awb, Wabo, Bor, Woningwet, Wet milieubeheer, Besluit m.e.r., Wet natuurbescherming, Wro). Er wordt ook ingegaan op de vergunningsvrije activiteiten en de aanstaande regelgeving uit de Omgevingswet.

Om de besproken lesstof te oefenen, wordt veelvuldig gewerkt met diverse praktijkcasus. Het betreft een basistraining Wabo waarin ook bouw, milieu, natuur- en ruimtelijke ordeningsaspecten aan bod komen.

De module is als volgt opgebouwd:
Dagdeel 1/2:     Kennismaking met het algemene bestuursrecht, met aandacht voor de kernbegrippen uit de Awb (bestuursorgaan, belanghebbende en besluit) en algemene en bijzondere normen over besluiten (o.a. algemene beginselen van behoorlijk bestuur);

Dagdeel 3:        Introductie in de deelgebieden van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht en natuurrecht) en in de Omgevingswet;

Dagdeel 4/5:     De basis voor de verlening van een omgevingsvergunning met als onderwerpen de vergunningplicht, het bevoegd gezag, de voorbereidingsprocedures, de vergunningaanvraag, bezwaar en beroep, vergunningsvrije activiteiten.

Na deze module beschik je over een brede kennis van de benodigde wet- en regelgeving. Je weet hoe de verschillende wetten met elkaar te maken hebben en kan deze in de praktijk toepassen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig:

  • De basis van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving uit te leggen;
  • M.b.v. juridische basisvaardigheden relevante wetgeving op te zoeken, duiden en toepassen;
  • De relevante a.b.b.b. en de betekenis daarvan voor vergunningverlening en toezicht/handhaving uit te leggen;
  • De vergunningplicht op basis van de Wabo toe te lichten en deze toe te passen op een casus.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 900,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Wetgeving algemeen” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Datum

Deze module bestaat uit 5 dagdelen die plaats zullen vinden op de volgende datums:

Dagdeel 1/2:    2 oktober 2023 (14.00 – 20.30)

Dagdeel 3/4:    9 oktober 2023 (14.00 – 20.30)

Dagdeel 5:       31 oktober 2023 (14.00 – 17.00)

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens