Klantportaal  |  Leerplatform

Wetgeving algemeen

Bouwen
Keuzemodule en OK Bouw
€900,-

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In het vakgebied van toezichthouder, vergunningverlener en casemanager hebt jij veel te maken met wetgeving en de onderlinge relaties tussen verschillende wetten en regelgeving. Een complex geheel waar we middels deze module een heldere kijk op geven. Tijdens de lesdagen van deze module wordt een algemeen beeld gegeven van het omgevingsrecht en van het relevante bestuursrecht, zodat jij basiskennis opdoet over wat er komt kijken bij het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er wordt hierbij globaal ingegaan op de verschillende wetgevingen – zowel algemeen als bijzonder bestuursrecht – die van toepassing zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning (Awb, Wabo, Bor, Woningwet, Wet milieubeheer, Besluit m.e.r., Wet natuurbescherming, Wro) en op de aanstaande regelgeving uit de Omgevingswet.

Om de besproken lesstof te oefenen, wordt veelvuldig gewerkt met diverse praktijkcasussen. Het betreft een basistraining Wabo waarin ook bouw, milieu, natuur- en ruimtelijke ordeningsaspecten aan bod komen.

Module:
De volgende centrale thema’s komen tijdens deze module aan bod:

 • De basis van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving, verordeningen, vergunningen, meldingen, richtlijnen;
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Hoe verhouden deze zich tot elkaar en welke zijn van toepassing;
 • Wabo, omgevingsvergunningen, globaal vergunningsvrije activiteiten.

De module is als volgt opgebouwd:

 • Dagdeel 1/2: Kennismaking met het algemene bestuursrecht, met aandacht voor de kernbegrippen uit de Awb (bestuursorgaan, belanghebbende en besluit) en algemene en bijzondere normen over besluiten (o.a. algemene beginselen van behoorlijk bestuur);
 • Dagdeel 3: Introductie in de deelgebieden van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht en natuurrecht) en in de Omgevingswet;
 • Dagdeel 4/5: De basis voor de verlening van een omgevingsvergunning met als onderwerpen de vergunningplicht, het bevoegd gezag, de voorbereidingsprocedures, één vergunning?, bezwaar en beroep, vergunning vrije activiteiten.

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module beschik jij over een brede kennis van wet- en regelgeving en weet je hoe de diverse compartimenten van de verschillende wetten in elkaar overlopen/met elkaar te maken hebben. Verder ben jij zelfstandig in staat om:

 • De basis van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving uit te leggen;
 • M.b.v. juridische basisvaardigheden relevante bestuursrechtelijke wetgeving op te zoeken, duiden en toepassen;
 • De relevante a.b.b.b. en de betekenis daarvan voor vergunningverlening en toezicht/handhaving uit te leggen;
 • De vergunningplicht op basis van de Wabo toe te lichten en deze toe te passen op een casus.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op bouw en/of vergunningverleners bouwplannen. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Ook teamleiders of medewerkers van bouwbedrijven die veelvuldig te maken krijgen met zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving kunnen deelnemen aan deze opleiding. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving.

Instroomeisen:
Je hebt minimaal een afgeronde MBO bouw- of milieu opleiding en beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in het vakgebied. Heb je een HBO opleiding bouw of milieu afgerond? Dan kun je zonder werkervaring deelnemen.

Certificering:
De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op jouw soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de volledige OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Wetgeving algemeen” ontvangen na afronding een bewijs van deelname. Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie
Datums en tijden:

 • Dagdelen 1 en 2: 13 oktober
 • Dagdelen 3 en 4: 20 oktober
 • Dagdeel 5: 3 november

Kosten: €900,-
Locatie
: Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven*
*Online deelname is ook mogelijk.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.