Expertises

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Bestuursrecht

Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bezwaarschriftprocedure, op een aantal uitzonderingen na, verplicht gesteld als voorfase voor de gang naar de bestuursrechter. Deze procedure is niet alleen bedoeld om de burger rechtsbescherming te bieden maar ook om het bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen de besluitvorming te heroverwegen en eventuele fouten te herstellen.

Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan het bestuur zich laten adviseren door de commissie voor de bezwaarschriften. Voordat de commissie advies uitbrengt over het bezwaarschrift, houdt ze meestal een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan het besluit en het bezwaarschrift worden toegelicht. Vervolgens brengt de commissie advies uit. Naar aanleiding van dit advies beslist het bestuur op het bezwaarschift.

Onze bestuursrecht juristen vervullen met regelmaat de rol van lid van de bezwarencommissie (voorzitter en ten minste twee leden) en ambtelijk secretaris. Hierbij zijn onze juristen verantwoordelijk voor de voorbereiding van het bezwaar, het horen van belanghebbenden en het opstellen van een advies aan het bestuur.

Heeft u vragen over de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Daarom kiest u voor Omgevingsdienst Nederland

Ontzorging in uw belangrijkste processen

Kennis en capaciteit voor uw vraagstuk, ook op afstand

Landelijke dekkingsgraad

Heldere communicatie

Proces behandelen van bezwaarschriften

Lilo van Erp

Ontvangst van het bezwaarschrift

Bezwaarschriften kunnen langs (elektronische) post of persoonlijke bezorging binnenkomen bij het bestuursorgaan. Direct na ontvangst moet worden vastgesteld of de brief op het eerste gezicht als bezwaarschrift moet worden aangemerkt. Vervolgens wordt er een ontvangstbevestiging gestuurd.
Lilo van Erp

Beoordeling van de formele eisen van het bezwaarschrift

De formele eisen van het bezwaarschrift worden beoordeeld. Indien er niet wordt voldaan aan de gestelde eisen kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Voordat wordt overgegaan tot niet-ontvankelijk verklaring dient het bestuursorgaan de belanghebbende gelegenheid te geven tot herstel van verzuimen. Voordat een bezwaarschrift aan een inhoudelijke beoordeling wordt onderworpen, moet eerst worden beslist of het binnen de termijn is ingediend. Termijnoverschrijding moet leiden tot niet-ontvankelijkverklaring, tenzij de indiener een geldige reden heeft.
Lilo van Erp

Hoorzitting

Een essentieel onderdeel van de bezwaarschriftprocedure is het horen.

Globaal kunnen de volgende fasen in een hoorzitting worden onderscheiden:

 1. Opening – De voorzitter licht de procedure toe
 2. De bezwaarmaker licht zijn bezwaar toe
 3. Derden-belanghebbenden lichten hun standpunt toe
 4. De verweerder licht zijn standpunt toe
 5. Uitwisseling van standpunten
 6. Slotwoord van de indiener van het bezwaar
 7. Toelichting op de verdere procedure

Het advies van de commissie wordt (eventueel na nader onderzoek) schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van horen.

Lilo van Erp

Beslissing op het bezwaarschrift

In de praktijk zijn de volgende situaties mogelijk:

 1. het bezwaar is niet-ontvankelijk;
 2. het bezwaar is ongegrond;
 3. het bezwaar is gegrond;
 4. het bezwaar is deels gegrond.

Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.

Onze onafhankelijke bezwaarschriftencommissie gebruiken?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!