Expertises

Vergunningverlening agrarisch

Milieu

Vergunningverlening agrarisch

We beoordelen of de aanvraag voor het verlenen van een vergunning conform de geldende normen, richtlijnen en uw beleid is. Vervolgens maken we een considerans en stellen een voorschriftenpakket (op basis van uw LRSO) samen. Op basis hiervan stellen we een besluit op en verzorgen we de gehele administratieve afhandeling. U wordt hiermee volledig ontzorgd en bent gegarandeerd van een goed advies, juiste vergunning, goede dossiervorming en/of een uitstekende administratieve afhandeling.

Onze agrarische vergunningverleners hebben een basisopleiding en zijn vanuit daar verder gespecialiseerd. Door continue bijscholen, vakgroep interventies met collega’s en het dagelijks op de werkvloer sparren over casussen blijven onze medewerkers op de hoogte van best beschikbare technieken en de praktische invulling. Samen met hun vakspecialisten op het gebied van stalsystemen, ammoniak- en geuremissies, luchtkwaliteit, enz. zorgen zij voor een integrale benadering van de aanvraag. U bent hiermee gegarandeerd van de beste aanvliegroute voor de milieuvergunningen.

Daarom kiest u voor Omgevingsdienst Nederland

Ontzorging in uw belangrijkste processen

Kennis en capaciteit voor uw vraagstuk, ook op afstand

Landelijke dekkingsgraad

Heldere communicatie

Proces vergunningverlening agrarisch

Lilo van Erp

Ontvankelijkheid

 • Inventariseren of de aanvraag/melding compleet is en beoordelen of alle benodigde documenten meegestuurd zijn.
 • Beoordelen wat er is aangevraagd/gemeld en of de juiste procedure gevolgd wordt.
 • In behandeling nemen van ontvankelijke aanvraag en bevestigen procedure.
Lilo van Erp

Beoordelen en raadplegen

 • Dossieronderzoek: vigerende/gemelde situatie en eventuele controlerapporten/klachten in beeld brengen.
 • Toetsen of de aanvraag/melding aan de wettelijke kaders voor milieu voldoet. Zo wordt er onder andere beoordeeld of voldaan wordt aan de gestelde normen voor emissies die vrijkomen bij de milieubelastende activiteiten.
 • Wanneer nodig wordt specialistisch advies gevraagd voor bijvoorbeeld de beoordeling van luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem en geluid.
Lilo van Erp

Verzoek om aanvullende gegevens

 • Bij een onvolledige aanvraag/melding of wanneer er stukken verduidelijkt of verbeterd moeten worden, vragen we de adviseur om aanvullende gegevens toe te sturen.
 • Zodra de aanvullende gegevens ingediend zijn, beoordeelt de vergunningverlener of deze in voldoende en in orde zijn om over te gaan tot besluitvorming.
Lilo van Erp

Besluitvorming

 • Het opstellen van een (ontwerp)besluit waarin de overwegingen worden uitgewerkt, hierin is aangegeven of de vergunning wel of niet verleend kan worden.
 • Voorschriftenpakket toevoegen.
 • Voor een melding wordt geen besluit gemaakt maar volgt een acceptatiebrief en publicatie van de melding.
Lilo van Erp

Bezwaarprocedure

 • Wanneer zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van een ontwerpbesluit dat ter inzage ligt, worden de zienswijzen beoordeeld en (on)gegrond verklaard.
 • Bij geen of ongegronde zienswijzen: Opstellen van definitief besluit (met weerlegging zienswijzen).
 • Bij een reguliere procedure kan een hoorzitting plaatsvinden waarbij de standpunten toegelicht en verdedigd worden. De jurist stelt hiervoor een verweerschrift op.
 • Indien partijen het na een bezwaarprocedure oneens blijven kan een beroepsprocedure volgen.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Vul het contactformulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met u.

Neem contact op met Lilo

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!