Expertises

Masterclass Provinciale Omgevingsverordening

Vanuit de Omgevingswet moet de provincie naast de omgevingsvisie ook een omgevingsverordening vaststellen voor haar grondgebied. In de omgevingsvisie staat wat de provincie wil bereiken en wat ze wil doen om dat te bereiken. Soms vraagt dat om een nadere uitwerking van beleid en maatregelen in een (beleids)programma, soms zijn er regels nodig om de ambities te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van belangrijke waarden als het drinkwater of de natuurgebieden. In de omgevingsverordening worden alle provinciale regels opgenomen voor de fysieke leefomgeving, zoals:

 • Regels voor activiteiten: hierin staan voorwaarden die gelden als een initiatiefnemer die activiteit wil verrichten. Soms geldt er een meldingsplicht of vergunningplicht.
 • Instructieregels voor gemeenten: hierin staan regels die gemeenten moeten betrekken bij het vaststellen van een omgevingsplan.

Deze masterclass behandelt de belangrijkste aspecten van de provinciale omgevingsverordening.

Tijdens deze Masterclass wordt ingezoomd op:
 • (Interim) omgevingsverordening
 • Toepassing van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA):
  • Wat is het toetsingskader voor de gemeente;
  • Wat is de rol van de provincie en welke instrumenten heeft de provincie als een gemeente een BOPA verleent of wil verlenen in strijd met Omgevingsverordening
 • Bijzondere woonvormen en tiny houses (in combinatie met Crisis- en Herstelwet voor wat betreft termijnen)
 • Toepassing “Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit” o.g.v. artikel 3.78 Interim omgevingsverordening. Best practices beschikbaar?
 • Stikstofdossier in relatie tot Omgevingswet
 • Water als sturend principe voor omgevingsplannen
 • Mogelijkheden om energietransitie en klimaatadaptie in omgevingsplannen te verankeren. Zijn er goede voorbeelden beschikbaar?
Na afloop van deze masterclass:

Ben jij op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom de Omgevingsverordening Noord-Brabant, toepassing van de BOPA en de beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit. Daarnaast weet jij waar je moet zijn voor nadere informatie rondom plannen in een bepaalde regio.

Doelgroep:

Vergunningverleners/plantoetsers, opstellers van omgevingsplannen, juristen en toezichthouders die voor gemeenten en omgevingsdiensten werken, zowel RO-, bouw- als milieu­functionarissen.

Docent:

Esther Vos, projectleider (interim) Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant, kent de ‘ins and outs’ van de Omgevingsverordening. Daarnaast heeft Esther ruime ervaring vanuit planbegeleiding en het adviseren over bestemmingsplannen en heeft zij zich de laatste jaren vooral gespecialiseerd in de implementatie van de Omgevingswet.

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens