Opleidingen

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet heeft ook consequenties voor toezichthouders en handhavers. Dat komt enerzijds door de nieuwe systematiek van deze nieuwe wet. Daarnaast zorgt de Omgevingswet voor een verschuiving van verantwoordelijkheden en een veranderende rol van de toezichthouder en handhaver. Zo veranderen de regels voor vergunningvrij bouwen geheel en wordt het stelsel van kwaliteitsborging ingevoerd, waarbij een private kwaliteitsborger toezicht houdt dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Er is relatief weinig bekend over toezicht en handhaving onder de Omgevingswet. De aandacht is tot nu toe vooral gericht geweest op het omgevingsplan en de omgevingsvergunningen. Vergunningverlening en handhaving zijn communicerende vaten. Handhaving is minstens zo belangrijk. Alleen hoofdstuk 18 Omgevingswet gaat over handhaving. Het valt op dat veel specifieke handhavingsbepalingen (zoals de bouwstop uit artikel 5.17 Wabo en artikel 1b Woningwet) niet meer onder de Omgevingswet gelden. Het is nog steeds mogelijk om een bouwstop op te leggen, maar er is geen specifieke bouwstopbepaling. De bepalingen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn rechtstreeks werkend, waarvoor er in zoverre geen opvolger voor artikel 1b Woningwet is vereist. Vooral verdient het stelsel van kwaliteitsborging aandacht. Het accent komt meer op handhaving achteraf te liggen.

Op verzoek is deze masterclass ook in-company af te nemen.

Inhoud en resultaat:

Tijdens deze opleiding wordt toezicht en handhaving onder de Omgevingswet behandeld. Oude en nieuwe wetgeving worden hierbij vergeleken en zo praktisch mogelijk ingestoken, met veel gebruik van casuïstiek. We verwachten hierbij dat deelnemers basiskennis hebben van het stelsel van de Wabo.

Programma
 • Toezicht en handhaving algemeen in de Omgevingswet
 • Wijzigingen in toezicht en handhaving t.o.v. de Wabo
 • Algemene regels voor de uitoefening van taken en bevoegdheden
 • Landelijke handhavingsstrategie (LHS) en de Omgevingswet
 • Specifieke consequenties voor toezicht en handhaving
  • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften en zorgplicht
  • Hiërarchie tussen maatwerkvoorschrift, zorgplicht en handhaving
  • Waarop moet worden gelet bij toezicht en handhaving?
  • Handhavingsregels in de Omgevingswet, hoofdstuk 18
  • Bestuurlijke boete
  • Rode draad handhaving op grond van Awb
 • Integrale benadering
 • Casuïstiek
Na afloop van deze masterclass:
 • Weet je wat toezicht en handhaven onder de Omgevingswet is en heb je kennis van de juridische aspecten;
 • Ken je de verschillen en overeenkomsten met de oude wetgeving;
 • Ken je de belangrijkste specifieke aspecten, zoals de beginselplicht tot handhaving, concreet zicht op legalisatie;
 • Ken je de relatie Awb en Omgevingswet (bestuursrecht)
 • Weet je hoe je de handhavingsstrategie (LHS) toepast onder de Omgevingswet
 • Ken je de mogelijkheden tot het opleggen van een bestuurlijke boete;
 • Weet je hoe het overgangsrecht werkt
 • Kun je de nieuwe wetgeving toepassen in praktijkvoorbeelden
Doelgroep:

Deze masterclass is bedoeld voor juristen, toezichthouders, handhavers en andere medewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met handhaving van het omgevingsrecht.

Docent:

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Peter is zowel gepromoveerd op bouwen onder de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) als het Besluit bouwwerken leefomgeving. Al meer dan tien jaar houdt hij zich bezig met deze nieuwe bouwregelgeving die op 1 januari 2024 in werking is getreden.

Peter is sinds 2008 dé bouwadvocaat met een technische achtergrond, die gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus en architectenbureaus bijstaat in vergunnings-, handhavings- en omgevingsplanzaken. Zijn specialiteit is het mogelijk maken van bouwprojecten onder de Omgevingswet. Ook begeleidt hij gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb.

Interesse in deze masterclass?

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. Telefoonnummer 040 – 2949005 of via email opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!