Opleidingen

Masterclass Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb)

Deze module speelt in op de aankomende Wkb. Datum nader te bepalen!

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet. Deze nieuwe wet zal zoals nu gepland op 1 januari 2024 ingaan. De Omgevingswet brengt een ‘knip’ in het bouwen van een bouwwerk. De ‘knip’ maakt dat een bouwwerk beoordeeld moet worden als zijnde een omgevingsplanactiviteit en een bouwactiviteit. De omgevingsplanactiviteit betreft de ruimtelijke aspecten van het bouwwerk, zoals bestemmingsplan, welstand, milieu, geluid, omgevingsveiligheid. De bouwactiviteit betreft de technische aspecten van het gebouw volgens de eisen van het Bouwbesluit. Onder de Omgevingswet krijgt het Bouwbesluit een nieuwe naam: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere.

Inhoud en resultaat:

Tijdens een masterclass van twee dagdelen worden de gevolgen van deze nieuwe wet voor jouw werkzaamheden uitgebreid besproken en leer je welke stappen je in de praktijk moet gaan nemen. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de gevolgen voor projecten en de nieuwe manier van samenwerken met bijvoorbeeld de kwaliteitsborger?

Programma
 • Bouwen onder de Omgevingswet (de knip);
 • Bouwen onder de Wkb;
  – Wat is de Wkb en Bkb;
  – Gevolgklassen;
  – Bouwmelding: wat en hoe?;
  – Borgingsplan: wat en hoe?;
  – Gereed melden: wat en hoe?;
  – Nieuwe taak, rol en verantwoordelijkheid;
  – Ervaringen uit proefprojecten;
 • Nieuwe manier van samenwerken met bijvoorbeeld de kwaliteitsborger.
Kosten:

De kosten voor deze masterclass bedragen € 495,00 exclusief BTW.

Doelgroep:

Deze masterclass is bestemd voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van gemeenten. Daarnaast kunnen ook beleidsmedewerkers of teamleiders die te maken krijgen met de gevolgen van de Wkb deelnemen aan deze masterclass.

Over de docent van deze masterclass:

Henry de Roo heeft brede ervaring met lesgeven op het gebied van juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving, waaronder het vergunningsvrij bouwen. Hij is betrokken bij adviestrajecten op het gebied van (complexe) vergunningsaanvragen en ruimtelijke ordening. Hij staat zowel juristen als bouwkundigen bij in de behandeling van complexe vraagstukken. Henry heeft al jaren ervaring met het trainen van toezichthouders, vergunningverleners en juristen bij verschillende gemeenten. Hij heeft brede ervaring met lesgeven Wabo en overgang naar de Omgevingswet en Wetkwaliteitsborging.

Op verzoek is deze masterclass ook online en in-company af te nemen.

Datum

Nader te bepalen

Interesse in deze masterclass?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijfformulier

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens