Opleidingen

Module Basis Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt al sinds 1994 het fundament onder het totale bestuursrecht in Nederland en geldt daarom als belangrijkste basiswet voor het overheidshandelen. Als RO-adviseur kom jij in meer of mindere mate met deze wet in aanraking. Deze module behandelt de onderdelen van de Awb waar een RO-adviseur in de praktijk mee te maken krijgt.

Module:

Tijdens de module wordt bijvoorbeeld ingegaan op de regels die gelden tussen overheid en individuele burgers, bedrijven en instellingen en het verschil tussen een beschikking en een besluit. Kortom, in deze module leer je de basisbeginselen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast leer je hoe je de regels en begrippen toepast en gebruikt in je eigen praktijk.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Bestuursrecht & Awb
 • Centrale begrippen: bestuursorgaan, besluit, belanghebbende
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Nemen van besluiten
  • Hoe ziet de “Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure” eruit? (deze procedure wordt gevolgd bij het vaststellen van een omgevingsplan)
  • Het op tijd nemen van een besluit en de gevolgen van termijnoverschrijding
 • Bezwaar & beroep
 • Toezicht & handhaving
Meerwaarde:

Na afloop van deze module:

 • Ken je de belangrijkste begrippen en regels van de Awb
 • Heb je inzicht hoe deze in de praktijk een rol spelen, waarom ze van belang zijn en kun je je werkzaamheden in overeenstemming met de Awb uitvoeren
 • Weet je welke raakvlakken de Awb heeft met andere wet- en regelgeving en hoe dat van invloed is op de uitvoering van je functie
 • Heb je in hoofdlijnen geleerd hoe bezwaar en beroep geregeld is
 • Heb je in hoofdlijnen geleerd hoe toezicht & handhaving geregeld is
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 325,- exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding RO.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!