Opleidingen

Module Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij

De module Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden.

Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij

De Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav) geeft regels om bepaalde zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakuitstoot uit dierverblijven. Deze regels moeten worden toegepast bij de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. Ze gelden voor veehouderijen die liggen in zo’n zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daaromheen.

Daarnaast bestaat de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), die onder de Wav hangt. In de regeling worden ammoniak emissiefactoren van alle toegestane stalsystemen en luchtwassers genoemd.

Een veehouderij moet voldoen aan regels voor de uitstoot van geur (geuremissie). Vanaf 1 januari 2024 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) opgegaan in de Omgevingswet. Een regel over geurbelasting door veehouderij op een geurgevoelig object in een gemeentelijke verordening (artikel 6, Wgv) is hierbij onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan geworden.

In deze module  komen de regels t.a.v. geuremissies bij milieubelastende activiteiten aan bod (zowel niet- als wel-vergunningplichtige activiteiten) met een focus op wijzigingen ten gevolgen van het BAL.

Daarnaast bestaat de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), hierin zijn geuremissiefactoren opgenomen.

Module:

Deze module gaat in op de aspecten ammoniak en geur(hinder) van de veehouderij onder de Omgevingswet, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Basis wet- en regelgeving en systematiek van de wet
  • Milieubelastende activiteit ‘veehouderij’
  • Rekenmodules voor geuremissies
  • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Weet je waar ammoniak en geur(hinder) in de veehouderij vandaan komen en ben je op de hoogte van de systematiek van de wetten;
  • Weet je welke regels voor welke milieubelastende activiteiten gelden m.b.t. ammoniak en geur;
  • Ben je op de hoogte van de eventuele uitzonderingen op deze regels;
  • Weet je welke rekenmodules gebruikt worden en hoe je de uitkomsten moet interpreteren.
Doelgroep:

De module Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vergunningverlening, toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!