Opleidingen

Opleiding Veehouderij

Opleiding Veehouderij

Als toezichthouder/handhaver bij veehouderijbedrijven heb je te maken met een bijzonder vakgebied dat de laatste jaren veelvuldig in de belangstelling staat. Je krijgt hierbij namelijk te maken met onderwerpen als de stikstofcrisis, varkenspest, vogelgriep, mestproblematiek, fipronil-affaire, aanpak agrarische leegstand, en verdere innovatie en verduurzaming van de agrarische sector. Vergeleken met een industrieel bedrijf zijn er specifieke milieuaspecten aan de orde, bijvoorbeeld ammoniak-, geur- en fijnstofemissie vanwege het houden van dieren in dierenverblijven. Daarnaast dien je ook toe te zien op de naleving van de regels omtrent de goede werking van huisvestingssystemen, waaronder luchtwassers.

Inhoud en resultaat:

Tijdens deze 7-daagse opleiding worden de meest voorkomende onderwerpen bij een milieucontrole bij veehouderijbedrijven op praktische wijze behandeld. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Programma:

Basis veehouderij (1 dagdelen) 

 • Introductie en juridisch kader (hoe is de wetgeving opgebouwd en waar moet je op toetsen?)
 • Ammoniak en BBT
 • Geurhinder
 • Overige zaken, waaronder beoordeling luchtkwaliteit, geluid, huisvestingssystemen en energie

Luchtkwaliteit agrarisch (1 dagdeel)

 • Basis wet- en regelgeving m.b.t luchtkwaliteit door agrarische milieubelastende activiteiten.
 • Luchtkwaliteit agrarisch, geluid, huisvestingssystemen en energie
 • ISL3a rekenmodule voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen

Toezicht veehouderij (2 dagdelen)

 • Toezicht en handhaving
 • Relevante wet- en regelgeving (Type B en C), gebruik leaflets en beoordelingstabellen, activiteitenbesluit met rechtstreeks werkende regels
 • Koppeling bouw en milieu
 • Aandachtspunten bij vergunningverlening milieu, bouw, handhaving
 • Bevoegdheden toezichthouder, welke tools heb je als TH om bijv. iets te vinden van het aantal dieren
 • Intrekken vergunningen (stoppers)

Persoonlijke veiligheid bij agrarische controles (1 dagdeel)

 • Gezondheidsrisico’s in de veehouderij
 • Arbo regelgeving met mogelijke protocollen voor toezichthouders
 • (Persoonlijke) beschermingsmiddelen en apparatuur
 • Gasalertmeter, signalering en meten ammoniakconcentratie
 • Bedrijfshygiëne

Ammoniak/ Geurhinder en Veehouderij

 • Basis wet- en regelgeving en systematiek van de wet
 • Milieubelastende activiteit ‘veehouderij’
 • Rekenmodules voor geuremissies
 • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen

Stalsystemen (2 dagdelen)

 • Melkveehouderij-productiekolommen en huisvesting
 • Emissiearme systemen: principes, vloeren en voorbeelden
 • Wet- en regelgeving
 • Bedrijfsbezoek met beoordeling van de werking

Luchtwassers en elektrische monitoren (2 dagdelen)

 • Typen luchtwassers en kenmerken
 • Functioneren combiluchtwassers, onderzoek WUR
 • Dimensionering en gebruik
 • Elektronisch monitoren
 • Evt. bedrijfsbezoek met beoordeling van de werking

Veehouderij en gezondheid van omwonende (1 dagdeel)

 • Onderzoeken Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) en Endotoxine
 • Ontwikkelde instrumenten om gezondheid mee te wegen
 • Doorwerking in de ruimtelijke ordening: ervaringen in Brabant, kansen voor gezondheid en kernwaarden landelijk gebied.
 • Casuïstiek: Wat is gezondheidskundig relevant?

Casuïstiek Veehouderij (2 dagdelen)

 • Behandelen casuïstiek a.d.h.v. bestaande situaties

Het is mogelijk om bovenstaande modules van de Opleiding Veehouderij los te volgen naar eigen wens. Wanneer je meer informatie wil over, of deel wil nemen aan de losse modules en/of trainingen, klik dan op die module en/of training.

Kosten:

De kosten voor de gehele opleiding Veehouderij bedragen € 3.000,00 exclusief BTW. Losse modules kosten € 4.00,00 exclusief BTW.

Doelgroep:

De opleiding Veehouderij is bedoeld voor toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Overige informatie:

Locatie: Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven

Op verzoek is deze opleiding ook online en in-company af te nemen.

Meer informatie of interesse in deze opleiding?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze opleiding ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres: opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijven voor de Opleiding Veehouderij
1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Meer informatie over deze opleiding?

Neem contact op met Monique, Manager Opleidingen via 06 131 80 822 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl
Of neem contact op met onze vestiging in Eindhoven!