Expertises

Module BAG

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is van toepassing voor alle panden binnen de gemeenten. In de BAG worden de verschillende aspecten van gebouwen vastgelegd. In de BAG zijn ook normen opgenomen over op welke wijze oppervlaktes ingemeten moeten worden. In de NEN 2580 is bepaald hoe een gebruiksoppervlakte bepaald moet worden. Toch zijn er verschillen tussen de werkwijze van de BAG, de NEN 2580 en bijvoorbeeld de wijze waarop makelaars oppervlaktes bepalen. Om goed te kunnen inmeten is kennis van de verschillende termen en waarden noodzakelijk.

Module:

In de BAG zijn normen opgenomen over op welke wijze objecten worden afgebakend als pand of als verblijfsobject. Ook zijn er normen opgenomen over hoe oppervlaktes ingemeten moeten worden. Veel aspecten zijn afkomstig uit de NEN2580 of het bouwbesluit. Toch zijn er verschillen tussen de werkwijze van deze bepalingen en de BAG. Tijdens de module wordt uitgelegd hoe een pand of een verblijfsobject moeten worden afgebakend, hoe de oppervlakte moet worden berekend en welke relatie er is met vergunningverlening en toezicht/handhaving. Ook wordt de invloed van vergunningsvrij bouwen besproken in relatie tot de BAG-registratie.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  1. Panden en verblijfsobjecten af te bakenen in het veld en vanaf bouwtekening;
  2. De relatie te leggen tussen de BAG enerzijds en VTH-taken anderzijds;
  3. (Verblijfs-) objecten conform de NEN2580 in te meten;
  4. Binnen het BAG-proces de BAG-toets uit te voeren.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “BAG” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens