Opleidingen

Energietransitie: realisatie zonnepanelen- en windmolenparken

Deze module is onderdeel van de opleiding Duurzaamheid en energie, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Gemeenten en provincies krijgen te maken met de transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Het Rijk zet namelijk in op het ruimtelijk mogelijk maken van 35 TWh duurzaam geproduceerde energie op land in 2030 (wind en zon). Om deze doelstellingen te halen krijgen gemeenten en provincies een actieve rol bij deze transitie en krijgen ze bijvoorbeeld te maken met concrete initiatieven die worden ingediend. Vaak is dat voor het eerst of eenmalig, waardoor specifieke kennis ontbreekt.

Inhoud en resultaat:

Tijdens deze module wordt ingegaan op de aspecten die voor overheidsinstanties aan de orde komen bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Hierbij komen de volgende onderwerpen o.a. aan bod:

  1. Windparken: ruimtelijk proces in vogelvlucht.
  • Korte toelichting van de veranderingen
  • Basisbegrippen windenergie
  • Doelstellingen, rijks- en provinciaal beleid windenergie
  • Ruimtelijke kaders
  1. Windparken: milieuaspect geluid
  • “Deep dive”
  1. Windparken: overige milieuaspecten, slagschaduw, zicht/landschap en externe veiligheid
  2. (Grootschalige) zonneparken
  3. Oefenen met casuïstiek
Kosten:

Deze module maakt onderdeel uit van een jaarabonnement voor de opleiding Duurzaamheid en energie. Daarnaast is de module ook afzonderlijk te volgen. De kosten voor deze module bedragen dan € 300,00 exclusief BTW.

Meerwaarde:

Deze opleiding geeft deelnemers meer inzicht in wat er komt kijken bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. Dat zorgt ervoor dat ze, afhankelijk van hun functie, inzicht krijgen in de rol die ze hierin kunnen spelen.

Doelgroep:

Deze module is bestemd voor alle professionals binnen overheidsinstanties, gemeentes en andere organisaties in de publieke sector die zich bezighouden met duurzaamheid en energie in Nederland. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beleidsadviseurs milieu en duurzaamheid, beleidsmedewerkers/ projectleiders duurzaamheid/milieu, projectleiders ruimtelijke ontwikkeling.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Docent:

Ruud Krijnen is ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van milieueffectrapportage, waarvan 16 jaar als senior adviseur MER & RO bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Hij heeft brede ervaring met advisering over m.e.r.-procedures in het kader van (ruimtelijke) plannen en vergunningen voor een grote diversiteit aan activiteiten. Daarnaast is hij gespecialiseerd in advisering over de ontwikkeling van windenergie, zowel op concreet projectniveau als op het niveau van provinciale visie(s) en RES-gebieden.  Als dossierhouder windenergie binnen DCMR heeft hij betrokkenheid bij alle aspecten waar een omgevingsdienst op het gebied van windenergie mee te maken krijgt, vanaf de vroegste planvorming tot concrete vergunningverlening en toezicht

Paul van Ruiten is zelfstandig ondernemer en eigenaar van Bureau Om en al meer dan 25 jaar actief in het vakgebied milieu en duurzaamheid. Hij studeerde planologie en landschapsarchitectuur in Wageningen. Bureau OM is onderdeel van De Zwerm, een netwerk van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals die elk hun eigen specialisme hebben en elkaar versterken. Paul bekleedde eerder verschillende directeursposities bij onder andere Royal HaskoningDHV, TNO en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Datum:

Deze module heeft recent plaatsgevonden. Er is nog geen nieuwe datum voor gepland.

 Locatie:

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven
Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze module ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres: opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!