Opleidingen

Functioneren gemeente en staatsinrichting

De module Functioneren gemeente en staatsinrichting is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module:

Tijdens deze module wordt eerst de verhouding tussen overheid en burger besproken en hoe burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente. Vervolgens wordt ingegaan op wat de gemeente doet en hoe de gemeente is georganiseerd. Daarnaast behandelt deze module de basiskennis van de (Nederlandse) staatsinrichting. Daartoe behoort bijvoorbeeld kennis van de taken van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht en van de bevoegdheden van de gemeente.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Overheid en burger
  • De gemeente en andere overheden
  • Gemeenteraad, college van B&W, burgemeester
  • Regelgeving en bestuur

Meerwaarde:

Na afloop van deze module:

  • Weet je wat de gemeente doet, hoe de gemeente is georganiseerd en hoe burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente
  • Heb je basiskennis over de (Nederlandse) staatsinrichting

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Functioneren gemeente en staatsinrichting ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in de module Gemeentelijke financiën?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!