Opleidingen

Grondbeleid: contractvormen en grondstrategie

De module Grondbeleid: contractvormen en grondstrategie is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Grondbeleid helpt de gemeente bij de ambities en opgaven in een ruimtelijk domein dat voortdurend in beweging is, met (markt-)omstandigheden die steeds aan verandering onderhevig zijn. De invulling van de ambitie en ruimtevraag die dat vraagt, gebeurt niet vanzelf en kan de markt ook niet alleen oppakken. Dat mag de gemeente ook niet van de markt verwachten. Van de gemeente wordt steeds meer verlangd om in deze ontwikkelingen regie te pakken. Dit vraagt een actieve aanpak van de gemeente. Een aanpak waarbij de gemeente op een integrale en gebiedsgerichte benadering telkens een afweging moet maken welke rol zij voor zichzelf ziet. De gemeente staat aan de lat voor een strategie die gericht is op een evenwichtige en daadkrachtige aanpak voor de ontwikkeling en toekomst van de gemeente.

De module gaat over het grondbeleid van de gemeente. Uit welke rollen zij kan kiezen binnen het grondbeleid en welke consequenties dit heeft voor de risico’s, regievoering en verwezenlijking van de ambities binnen de ontwikkeling. De module geeft ook inzicht in de contractenleer en op welke wijze de gemeente contracteert met een marktpartij. Met praktijkvoorbeelden en interactieve casussen wordt de deelnemer actief meegenomen in het grondbeleid en de dynamiek die hierbij speelt. De cursist leert de “do’s and don’ts” te herkennen in de contractvorming.

Module:

Dagdeel 1 Grondbeleid en grondstrategie

Dagdeel 1 staat in het teken van grondbeleid, grondbeleidsinstrumenten en de strategie die de gemeente hierin kan bepalen: De navolgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Algemene theorie over grondbeleid:
  • Wat is grondbeleid
  • Welke rollen en vorm van het grondbeleid heeft de gemeente in het grondbeleid
  • Hoe maak je de afweging welke rol en grondbeleid de gemeente wil toepassen
 2. Instrumenten van het grondbeleid
  • Welke instrumenten kan de gemeente inzetten
  • Welke instrumenten passen bij welke vorm van grondbeleid
 3. Grondstrategie
  • Welke sturings- en regiemogelijkheden heeft de gemeente
  • Wat zijn de consequenties bij de verschillende vorm van het grondbeleid
  • Welke samenwerkingsmogelijkheden heeft de gemeente bij welke vorm van grondbeleid en wat zijn daarvan de kenmerken, kansen en risico’s.
 4. Casus om grondstrategie te verkennen

Dagdeel 2 Grondbeleid en contractvormen

Dit dagdeel staat in het teken van de contractvormen in het grondbeleid. Een belangrijke deel van de module wordt gevormd door de theoretische basis om daarna aan de hand van de laatste ontwikkelingen en kostenverhaal, inhoudelijk de verschillende contractvormen te behandelen. De navolgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Algemene theorie over overeenkomsten:
  • Wat is een overeenkomst
  • Wanneer komt een overeenkomst tot stand
  • Wie bindt een overeenkomst bij een gemeente
  • Wat zijn de aandachtpunten als een gemeente een overeenkomst sluit
 2. Stand van zaken in relatie tot het Didam-arrest
  • Wat houdt het Didam-arrest in voor de gemeente
  • Zijn er uitzonderingen mogelijk en waaraan moeten deze voldoen
  • Hoe om te gaan met het Didam-arrest in een overeenkomst
 3. Basisbeginselen van de wettelijke plicht tot kostenverhaal
  • Wat is kostenverhaal
  • Hoe kan de gemeente kosten verhalen
  • Wat mag de gemeente verhalen onder de Omgevingswet
 4. Anterieure (exploitatie-) overeenkomst (AEO)
  • Wat is een AEO en wat regel je in een anterieure overeenkomst
  • Op welk moment van het planproces sluit je een AEO
  • De inhoud van een AEO
  • De betaalmomenten die in een AEO worden vastgelegd
 5. Andere vormen van een overeenkomst binnen een projectontwikkeling
  • Welke overeenkomsten kan de gemeente nog meer afsluiten, wat zijn de kenmerken en wanneer doet zij dat

Dagdeel 3 Grondbeleid: grondstrategie en contractvormen in de praktijk

Dit dagdeel staat in het teken van de “hoe-vraag”: hoe pas je een grondstrategie toe en hoe sluit je een anterieure overeenkomst. Wat zijn de “do’s and don’ts”, waarmee moet je rekeninghouden en hoe reageert de markt op de strategie en onderhandeling. In deze module worden twee praktijkcasussen gepresenteerd aan de hand waarvan de deelnemers worden uitgedaagd om een grondstrategie te verzinnen en de onderhandelingspunten voor een anterieure overeenkomst aan te dragen die de belangen van de gemeente waarborgen.

Meerwaarde:

Na afloop van deze module heeft de deelnemer een gevoel wat grondbeleid is en wat voor een rol dit speelt bij de verwezenlijking van de ambities van de gemeente. De deelnemer kent en herkent de betekenis van een (anterieure) (exploitatie-) overeenkomst binnen het ruimtelijke proces. Wanneer dit een rol speelt en wat geregeld moet worden om tot een goed bouwplan met het bijbehorende kostenverhaal te komen. Daarnaast geeft deze module het besef dat toezeggingen vanuit het projectteam en/of ‘de gemeente’ kan betekenen dat de gemeente – als organisatie – hieraan gebonden kan worden.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van specifieke casussen, het geleerde vertaald naar de praktijk. De module wordt interactief gegeven. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd op basis van hun kennis en ervaring bij gemeenten. De theorie wordt ondersteund door praktijkvoorbeelden die het theoretisch kader in een goed perspectief zetten, zodat de deelnemer een goed beeld krijgt hoe de praktijk omgaat met dit theoretisch kader.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Grondbeleid ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!