Opleidingen

Omgevingswet

De module Omgevingswet is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module:

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Het gaat hierbij over milieu, water, natuur en met name bouw en ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht kan onderverdeeld worden in het ruimtelijk ordeningsrecht en het milieurecht. Het omgevingsrecht heeft betrekking op de indeling, wijziging en verandering van onze omgeving. De regels voor de fysieke leefomgeving zijn in de Omgevingswet opgenomen.

Naast dat het omgevingsrecht vaak aan veranderingen onderhevig is, is het ook complex . Deze module is een vervolg op de module introductie omgevingsrecht en zal verder ingaan op de juridische invulling en de dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht onder de Omgevingswet.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Aanleiding, uitgangspunten, reikwijdte, doel, verbeterdoelen en maatschappelijke doelen
 • Keuzes, dilemma ‘s en uitdagingen
 • Systeem en architectuur van de wet
 • Kerninstrumenten en aanvullende instrumenten
 • Beleidscyclus van de wet
 • Zorgplicht, omgevingswaarden en gebruiksruimte
 • Digitaal stelsel (DSO)
 • Raad en college: bevoegdheidsverdeling, bindend adviesrecht, delegatie, participatie
 • Organisatie: minimale acties VNG, transitieperiode, omgevingsoverleg (intaketafel en omgevingstafel)
 • Inwoners en bedrijven: uitnodigingsplanologie, kostenverhaal, nadeelcompensatie, initiatievenparticipatie
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module

 • Heb je een totaalbeeld van de belangrijkste facetten van de Omgevingswet in hun onderlinge samenhang
 • Heb je een beeld van de belangrijkste opgaven binnen de gemeente voor bestuur en organisatie
 • Heb je een beeld van wat de Omgevingswet voor initiatiefnemers betekent
 • Ken je de instrumenten van de wet op hoofdlijnen
 • Ken je de betekenis van de belangrijkste begrippen in de Omgevingswet

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Omgevingswet ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!