Opleidingen

Module Theorie bouwbesluit

De module theorie bouwbesluit is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Het bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waar alle bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen. Onder bouwwerken worden gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels ziekenhuizen en andere constructies zoals bruggen, geluidschermen en hoogspanningsmasten verstaan. Het bouwbesluit gaat in op voorschriften voor bouwwerken met betrekking tot veiligheid (brand, constructief), gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Zowel bij vergunningverlening als bij toezicht en handhaving bouw is het Bouwbesluit bepalend

Module:

Tijdens de module wordt de werking van het Bouwbesluit doorgenomen. Er wordt ingegaan op de algemene indeling en werking van het Bouwbesluit. De uitvoering van specifieke zaken zoals het rechtens verkregen niveau, particulier opdrachtgeverschap en gelijkwaardigheid worden toegelicht. Een bouwwerk/gebouw wordt op basis van het Bouwbesluit ingedeeld in de verschillende oppervlakten, gebieden en ruimten, waarbij het principe dat de aanvrager bepaalt voorop staat. Tot slot wordt op enkele algemene onderwerpen de werking van de prestatie-eisen toegelicht. Verdieping op specifieke onderwerpen (geluid, brandveiligheid, constructieve veiligheid, energie, enz.) vindt plaats in andere modules.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  1. De algemene werking van het Bouwbesluit toe te passen;
  2. De indeling van een bouwwerk/gebouw in gebruiksfuncties, oppervlaktes, gebieden en ruimten toe te passen;
  3. De systematiek voor het toetsen van een bouwwerk op de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit toe te passen;
  4. De werking van gelijkwaardigheid uit het Bouwbesluit toe te passen op een bouwplan;
  5. De werking van particulier opdrachtgeverschap toe te passen op een bouwplan;
  6. De werking van het rechtens verkregen niveau toe te passen op een bouwplan;
  7. Te bepalen wanner het niveau ‘bestaand, rechtens verkregen en nieuw’ op een bouwwerk/bouwplan van toepassing is.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 800,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Theorie bouwbesluit” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Datum

Deze module bestaat uit 4 dagdelen die plaats zullen vinden op de volgende data:

Dagdeel 1/2:      7 november 2023 (14.00 – 20.30)

Dagdeel 3/4:      8 november 2023 (14.00 – 20.30)

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens