Opleidingen

Toepassing voorschriften Gezondheid: Geluid (OK Bouw)

De module Toepassing voorschriften Gezondheid: Geluid is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Doordat we steeds dichter op elkaar wonen ontstaan er vaker situaties waarbij geluidsoverlast wordt ervaren. Geluidsoverlast in gebouwen is een voorbeeld van overlast die mensen ervaren. Geluidsoverlast in gebouwen komt in twee verschillende vormen voor: luchtgeluid en contactgeluid. Tijdens de module gaan wij in op deze twee vormen van geluidoverlast en op welke wijze de overlast voorkomen kan worden. Dit kan door bij vergunningverlening te kijken naar plaatsing van objecten en ruimtes waarbij de detaillering en materiaalgebruik van belang zijn. Bij toezicht is het van belang om te letten op de juiste toepassing, plaatsing en verwerking van materialen.

Module:

Geluid is een zeer belangrijk aspect bij (nieuw te bouwen) gebouwen. Geluidsoverlast in gebouwen komt in verschillende vormen voor: ten gevolge van lucht- en contactgeluid, ruimteakoestiek, installatiegeluid en geluid van buiten. De module Geluid/ akoestiek is opgezet voor zowel vergunningverleners als toezichthouders. Tijdens de module Geluid/ akoestiek wordt ingegaan op deze verschillende vormen van geluid. Dit kan door bij vergunningverlening te kijken naar het ontwerp, waarbij o.a. situering en afmetingen van ruimten maar ook de detaillering en materiaalgebruik van groot belang zijn. Bij toezicht is het van belang om te letten op de juiste toepassing, plaatsing en verwerking van materialen. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende aspecten ten aanzien van deze vormen van geluid, zoals het ontstaan ervan, de specifieke wet- en regelgeving, de benodigde geluidisolatie/voorzieningen en aandachtspunten. In het kader van toezicht leer je waar je op moet letten bij de bouw van woongebouwen.

Voor vergunningverlening komt verder op hoofdlijnen de regelgeving met betrekking tot weg- rail- en vliegverkeer aan bod. Op basis hiervan kan een akoestisch onderzoek verplicht zijn bij een vergunningaanvraag en kunnen aanvullende voorzieningen en maatregelen noodzakelijk zijn. Ook wordt ingegaan op de toetsing van bouwplannen en is er specifiek aandacht voor de vuistregels bij het plaatsen van technische installaties: cv’s, ventilatie units en andere voorzieningen om geluidoverlast te voorkomen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  1. De vormen van geluidsoverlast te herkennen (je beschikt over een basiskennis geluid);
  2. Een akoestische rapportage te lezen en deze in hoofdlijnen op correctheid te beoordelen;
  3. De verschillende vormen van geluidsisolatie te herkennen (in de praktijk) en de toepassingen van de verschillende isolatie systemen en voorzieningen te herkennen;
  4. Bij bouwvergunningverlening te toetsen op de akoestische voorwaarden (externe en interne geluidswering);
  5. Bij toepassing van akoestische voorzieningen te beoordelen of deze correct geplaats zijn en/of toegepast worden;
  6. De meest voorkomende isolatie maatregelen te herkennen en te weten hoe deze toegepast worden;
  7. Een bouwvergunningaanvraag globaal te toetsen op een juiste akoestische plaatsing van technische installaties.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!