Opleidingen

Module Basis agrarisch

De module Basis agrarisch is onderdeel van onze Specialisatieopleiding Milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Als agrarisch vergunningverlener of toezichthouder krijg je te maken met geheel andere problematiek dan bij industriële bedrijven met bijbehorende bijzondere wetgeving. Tijdens deze module wordt een goede basis gelegd voor de problematiek en bijbehorende wetgeving waarmee je als vergunningverlener of toezichthouder agrarisch te maken krijgt.

Module Basis agrarisch:

Tijdens deze module komen dan ook o.a. de volgende zaken aan de orde;

 • Introductie en juridisch kader
 • Werkingssfeer:
  • Inrichting/typen bedrijven
  • Besluit Omgevingsrecht (Bor)
  • Vergunningplicht
  • IPPC-installaties
  • Bevoegd gezag
  • Procedures
  • Obm agrarisch
 • Agrarische bedrijven:
  • Basisinformatie over relevante onderdelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer (waaronder Geur, Luchtkwaliteit, Natuur)
  • MER
  • Huisvestingsystemen
  • Emissiefactoren
  • Besluit emissiearme huisvesting (basis)
  • Stalsystemen (basis)
  • Wet Natuurbescherming (basis)
 • Voorschriften agrarisch in het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Relevante casuïstiek
Meerwaarde:

Deze module biedt een basis voor agrarische vergunningverleners en toezichthouders die tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met de bijzondere wet- en regelgeving m.b.t. agrarische bedrijven en vormt hiermee de start van de Specialisatieopleiding Milieu. Voor meer diepgang voor de onderwerpen stalsystemen, Wet natuurbescherming, Besluit Emissie-arme huisvesting, luchtwassers, luchtkwaliteit agrarisch (o.a. ISL3a), afvalwater, Wet ammoniak veehouderij en Wet geurhinder veehouderij wordt verwezen naar de afzonderlijke modules hierover binnen de Specialisatieopleiding Milieu.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Basis Agrarisch” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!