Opleidingen

Module Geluid/akoestiek (basisopleiding Milieu)

De module Geluid/akoestiek is onderdeel van onze Basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Er zijn vele geluidsbronnen die overlast kunnen veroorzaken. Geluidsoverlast kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder stress, slaapgebrek en hoge bloeddruk. Om geluidsoverlast te voorkomen, wordt de hoeveelheid geluid dat een bedrijf of evenement mag produceren vastgelegd in regels en vergunningen. Daarnaast probeert de overheid met gerichte maatregelen, waaronder geluidsschermen, isolatie van woningen en het aanscherpen van geluideisen, geluidsoverlast te verminderen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen):

  • Weet je wat geluid is,
  • Ken je de kernbegrippen (frequentie, dB, rekenen, meten, etc.)
  • Weet je hoe geluidsoverdracht werkt
  • Weet je wat geluidsoverlast is en welke gezondheidseffecten geluid kan veroorzaken,
  • Kun je rekenen met dB’s
  • Krijg je inzicht in de relevante wetgeving: de Wet geluidhinder, de milieuwetgeving, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit
  • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen aan de hand van praktische casussen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van geluid.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu en/of technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo en/of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Geluid/ akoestiek” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens