Opleidingen

Module Toepassing voorschriften Veiligheid Constructies

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Draagconstructies kunnen van verschillende materialen gemaakt worden zoals hout, staal, metselwerk of gewapend beton. De vergunningverlener toetst bouwaanvragen op de constructieve veiligheid. De toezichthouder controleert in de praktijk of de constructies ook uitgevoerd zijn/worden zoals aangevraagd/vergund. Vanuit brandveiligheid worden er aan draagconstructies ook eisen gesteld. In de module Constructies wordt ingegaan op de verschillende constructies in relatie tot vergunningverlening en toezicht in het kader van het bouwbesluit.

Module:

Tijdens de module worden de veiligheidseisen met betrekking tot de verschillende constructies doorgenomen.

Er worden geen constructie berekeningen gemaakt of inhoudelijk getoetst. Wel wordt besproken waaraan constructieberekeningen moeten voldoen en met welke uitgangspunten er gerekend dient te worden. Daarnaast kan beoordeeld worden of in berekeningen rekening is gehouden met de juiste veiligheden.

Daarnaast wordt uitleg gegeven hoe een constructie berekening is opgebouwd, wat sonderingen en een funderingsadvies is .

Er wordt op basis van praktijkvoorbeelden ingegaan op de wijze van toezicht voor constructies en aansluitingen van constructies op andere bouwdelen (fundering, vloeren, dragende delen).

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module is de deelnemer zelfstandig in staat om de onderstaande definities in theorie en praktijk te kennen en herkennen en deze in hoofdlijnen toe te passen:

  • Draagconstructie bij brand te bepalen (bezwijken bij brand)
  • Het sonderingsrapport te kunnen beoordelen en draagkrachtige bodemlagen te herkennen.
  • Het kunnen signaleren van zwakke punten in een constructie.
  • Constructie berekeningen te kunnen lezen/ beoordelen of deze zijn opgesteld conform de huidige regelgeving.
  • Kennis hebben genomen van de toe te passen normen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 450,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Zie ook het leaflet van de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens