Klantportaal   |  Leerplatform

Module Wet Ammoniak en Veehouderij / Wet Geurhinder en Veehouderij (Wav WGV)

Opleiding

Deze module is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

De wet Ammoniak en Veehouderij (Wav) geeft regels om bepaalde zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakuitstoot uit dierverblijven. Deze regels moeten worden toegepast bij de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. Ze gelden voor veehouderijen die liggen in zo’n zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daaromheen.

Daarnaast bestaat de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), die onder de Wav hangt. In de regeling worden ammoniak emissiefactoren van alle toegestane stalsystemen en luchtwassers genoemd.

Een veehouderij moet voldoen aan regels voor de uitstoot van geur (geuremissie). In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan regels voor de beoordeling van geur van dierenverblijven. De Wgv geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben, zijn de (grotendeels zelfde) eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast staan in het Activiteitenbesluit eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

Daarnaast bestaat de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), hierin zijn geuremissiefactoren opgenomen.

Module:

Deze module gaat in op de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij, waarbij voor beide wetten de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Basis wet- en regelgeving en systematiek van de wet
  • Type inrichting
  • Rekenmodules voor geuremissies
  • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Weet je wat de Wav en de Wgv inhouden en ben je op de hoogte van de systematiek van de wetten;
  • Weet je welke regels voor welke type inrichtingen gelden m.b.t. ammoniak en geur;
  • Ben je op de hoogte van de eventuele uitzonderingen op deze regels;
  • Weet je welke rekenmodules gebruikt worden en hoe je de uitkomsten moet interpreteren.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 150,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch milieutoezicht en/of vergunningverleners agrarisch. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de regelgeving m.b.t. veehouderij.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Wet Ammoniak en Veehouderij/ Wet Geurhinder en Veehouderij” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!