Opleidingen

Module Wet Ammoniak en Veehouderij / Wet Geurhinder en Veehouderij (Wav WGV) + luchtkwaliteit Agrarisch (lSl3a)

Deze modules zijn onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kunnen ook als losse module gevolgd worden.

Wet Ammoniak en Veehouderij en wet Geurhinder en veehouderij

De wet Ammoniak en Veehouderij (Wav) geeft regels om bepaalde zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakuitstoot uit dierverblijven. Deze regels moeten worden toegepast bij de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. Ze gelden voor veehouderijen die liggen in zo’n zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daaromheen.

Daarnaast bestaat de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), die onder de Wav hangt. In de regeling worden ammoniak emissiefactoren van alle toegestane stalsystemen en luchtwassers genoemd.

Een veehouderij moet voldoen aan regels voor de uitstoot van geur (geuremissie). In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan regels voor de beoordeling van geur van dierenverblijven. De Wgv geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben, zijn de (grotendeels zelfde) eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast staan in het Activiteitenbesluit eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

Daarnaast bestaat de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), hierin zijn geuremissiefactoren opgenomen.

Module:

Deze module gaat in op de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij, waarbij voor beide wetten de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Basis wet- en regelgeving en systematiek van de wet
 • Type inrichting
 • Rekenmodules voor geuremissies
 • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Weet je wat de Wav en de Wgv inhouden en ben je op de hoogte van de systematiek van de wetten;
 • Weet je welke regels voor welke type inrichtingen gelden m.b.t. ammoniak en geur;
 • Ben je op de hoogte van de eventuele uitzonderingen op deze regels;
 • Weet je welke rekenmodules gebruikt worden en hoe je de uitkomsten moet interpreteren.

Module Luchtkwaliteit Agrarisch (ISL3a)

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste is de Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen.

De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving. In de veehouderij wordt getoetst op de waarde PM10 en PM2,5.

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit. Een veelgebruikte toepassing is het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen).

Module:

Deze module gaat in op agrarische luchtkwaliteit en de wetgeving die daarbij komt kijken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basis wet- en regelgeving m.b.t. luchtkwaliteit door agrarische inrichtingen
 • ISL3a als rekenmodule voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen (stallen)
 • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Ken je de wet- en regelgeving m.b.t. de luchtwaliteit en weet je waar je aan moet toetsen voor agrarische inrichtingen;
 • Ben je op de hoogte van de ISL3a als rekenmodule voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen.
Kosten:

De kosten voor deze beide modules bedragen € 300,- exclusief BTW. Deze modules maken onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze modules zijn geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch milieutoezicht en/of vergunningverleners agrarisch. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de regelgeving m.b.t. veehouderij.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Wet Ammoniak en Veehouderij/ Wet Geurhinder en Veehouderij” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens