Opleidingen

Wet Ammoniak, Geur(hinder) en Veehouderij basis en verdieping (voor vergunningverleners)

Deze modules zijn onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kunnen ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Wet Ammoniak en Veehouderij en wet Geurhinder en veehouderij basis (voor vergunningverleners en toezichthouders)

In de Wet ammoniak en veehouderij, Wet geurhinder veehouderij en het Activiteitenbesluit waren regels voor geur en ammoniak opgenomen. De losse wetten zijn opgehouden te bestaan en verwerkt in de Omgevingswet. Deze zijn  met name verwerkt in de decentrale regelgeving (het Omgevingsplan) en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). De systematiek blijft echter hetzelfde.

De Omgevingswet/het Omgevingsplan geeft regels om bepaalde zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakuitstoot uit dierverblijven. Deze regels moeten worden toegepast bij de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen en het toezicht daarop.

Daarnaast moet een veehouderij voldoen aan regels voor de uitstoot van geur (geuremissie). In de Omgevingswet staan regels voor de beoordeling van geur van dierenverblijven. Daarnaast staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

Module:

Deze module gaat in op de aspecten ammoniak en geur(hinder) van de veehouderij onder de Omgevingswet, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Basis wet- en regelgeving en systematiek van de wet
 • Milieubelastende activiteit ‘veehouderij’
 • Specifieke regels voor ammoniak, geur en fijnstofemissies
 • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Weet je waar ammoniak en geur(hinder) in de veehouderij vandaan komen en ben je op de hoogte van de systematiek van de wetten;
 • Weet je welke regels voor welke milieubelastende activiteiten gelden m.b.t. ammoniak, geur en fijnstof;
 • Ben je op de hoogte van de eventuele uitzonderingen op deze regels;

Wet Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij verdieping (voor vergunningverleners)

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Dit is verwerkt in met name decentrale regelgeving; het Omgevingsplan.

De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving. Daarnaast spelen ammoniak en geur een grote rol in de veehouderijsector. Hiervoor zijn specifieke regels opgenomen in de wetgeving waar je als vergunningverlener op moet toetsen.

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit (fijnstof). Daarnaast gebruiken we V-Stacks om geurcontouren te inzichtelijk te maken en te bepalen wat de geurhinder op een geurgevoelig object is. Een veelgebruikte toepassing is het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen).

Module:

Deze module gaat in op agrarische luchtkwaliteit en de wetgeving die daarbij komt kijken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basis wet- en regelgeving m.b.t. luchtkwaliteit door agrarische milieubelastende activiteiten
 • ISL3a en V-Stacks als rekenmodules voor het berekenen van de luchtkwaliteit van agrarische bronnen (stallen)
 • Casuïstiek om de theorie in de praktijk toe te passen

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Ken je de wet- en regelgeving m.b.t. de luchtkwaliteit en weet je waar je aan moet toetsen voor agrarische milieubelastende activiteiten;
 • Weet je welke rekenmodules gebruikt worden en hoe je de uitkomsten moet interpreteren.
Doelgroep:

Deze modules zijn geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met agrarisch milieu-toezicht en/of vergunningverleners agrarisch. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de regelgeving m.b.t. veehouderij.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Wet Ammoniak en Veehouderij/ Wet Geurhinder en Veehouderij” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!